Обратно към сайта

МУЛТИВИТАМОЛ

Условия на играта

МУЛТИВИТАМОЛ КИДС + флоуесциращи връзки

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
„Купи Мултивитамол на Д-р Тайс и може да спечелиш една от 30 000 награди”

 1. Общи условия

1.1. Промоционалната кампания „Купи своя Мултивитамол на Д-р Тайс и може да спечелиш  една от 30 000 награди”(наричана по-долу за краткост „Играта„) се организира и провежда от „Натурпродукт–България ООД”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Христофор Колумб 64, София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК): 831391117, наричано по-долу за краткост „Организатор„.

1.2. Играта ще бъде проведена съгласно настоящите Официални правила („Официалните правила„), които са задължителни за всички лица, които желаят да участват в Играта.

1.3. Официалните правила ще бъдат публикувани през целия период на провеждане на Играта на интернет страницата https://www.multivitamol.bg/ и ще бъдат достъпни за всеки потребител безплатно.

1.4. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са прочели, разбрали и приемат безусловно същите.

1.5. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва и/или променя Официалните правила по своя преценка, като промените влизат в сила след оповестяването им на интернет страницата https://www.multivitamol.bg/. Организаторът не поема задължение да информира участниците за промени на Официалните правила по друг начин, освен чрез публикуването им на горната интернет страница.

 1. Участващи продукти

2.1. Участващи продукти:

Ÿ Мултивитамол бонбони 50 г

Ÿ Мултивитамол сироп 200 мл

Ÿ Мултивитамол  формула L сироп 200 мл

Ÿ Мултивитамол Актив Имун за деца сироп  200 мл

Ÿ Мултивитамол желирани вит.мечета х 50 бр.

2.2. Условие за участие в Играта е закупуването на опаковка от който и да е от горните продукти с марка Мултивитамол (наричани по-долу „Мултивитамол„), по избор на участника.

 1. Награди

3.1. Участниците в Играта ще имат възможност да спечелят на случаен принцип и съгласно условията на Играта награда  – различни цветове фосфорисциращи връзки за обувки ,  наричани по-долу за краткост „Наградата„. Организаторът ще осигури за целите на Играта общо 30 000 (тридесет хиляди) броя Награди.

3.2. Организаторът ще разпространи в Обектите, участващи в Играта, общо до  70 000  (седемдесет хиляди) броя скреч карти. Печелившите карти  ще съдържат означение за спечелването на съответната Награда. Скреч картите ще бъдат разпределени между Обектите, участващи в Играта, на случаен принцип.

3.3. Потребителите ще имат възможност да участват в Играта и да получат Награда, ако през  периода, посочен в т. 4.1 по-долу и преди изчерпване на Наградите, ако това се случи преди изтичане срока на Играта, са закупили опаковка от който и да е от участващите продукти с марка Мултивитамол, посочени в т. 2.1 по-горе,  изтеглили са печеливша скреч карта и в деня на покупката са поискали Наградата в Обекта, участващ в Играта, в който е извършена покупката на съответния продукт Мултивитамол. За избягване на съмнение, спечелил участник може да получи Наградата си само от Обекта, от който  е закупен участващ продукт и само в рамките на деня, в който е извършена покупката.

 1. Срок на играта

4.1. Продължителност на Играта ще бъде от 21.09.2020 г. до 28.02. 2021 г. или до изчерпване на количествата от  осигурените скреч карти и Награди( което настъпи по-рано). За избягване на всяко съмнение, след 28.02.2021 г. продуктите с марка Мултивитамол ще продължат да бъдат предлагани в търговските обекти, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Всички претенции за награди трябва да бъдат предявени за получаване от участниците в Играта най-късно до 28.02.2021 г. След тази дата Организаторът няма задължение да предоставя награди, съответстващи на печеливши скреч карти.

4.2. Играта може да бъде прекратена предсрочно при условията на Раздел 9 от настоящите Официални правила.

 1. Териториален обхват на Играта и участващи търговски обекти

5.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

5.2. Играта ще бъде проведена в търговски обекти (аптеки, дрогерии), в които се продават  продукти с марка Мултивитамол, и които са приели да участват в Играта и да спазват настоящите Официални правила .

5.3. С цел избягване на съмнения, Организаторът изрично уведомява потребителите, че не всички търговски обекти на територията на България, в които се продават продукти с марка Мултивитамол, ще бъдат  включени в Играта. Ако желае да участва в Играта, потребителят следва да се увери преди закупуването на Продуктите дали съответният търговски обект е включен в нея. Информация за Обектите, участващи в Играта, може да бъде получена на телефон 02/979 15 03.

 1. Право на участие в Играта

6.1. Право на участие в Играта имат всички дееспособни физически лица с местоживеене в България. Участник на възраст под 14 години може да участва в играта и да вземе наградата си само ако е придружен от родител/настойник. Нямат право на участие служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

6.2. С участието си в тази  Игра Участникът заявява, че е запознат с Официалните правила и се съгласява да ги спазва.

6.3. Потребителите имат право на повече от едно участие в Играта, при последващи покупки Мултивитамол през срока на Играта и съгласно настоящите Официални правила.

 1. Участие в Играта и получаване на Награди

7.1. Участникът, закупил в периода на провеждане на Играта опаковка от някой от продуктите Мултивитамол, посочени в т. 2.1 по-горе, в Обект, участващ в Играта и съгласно описаните по-горе условия, следва да поиска от лицето, което му е продало продукта, да му бъде предоставена скреч карта за участие в Играта. С поискването на скреч картата Участникът потвърждава, че отговаря на изискванията по т. 6.1 по-горе и по отношение на него/нея не са приложими ограниченията по  т. 6.2 по-горе.

7.2. Участникът  получава  една скреч карта за всеки закупен продукт Мултивитамол. Участникът следва да запази касовата бележка за покупката, както и скреч картата, за да може да получи евентуално спечелена Награда.

7.3. Участникът следва да изтрие указаната зона в скреч картата, за да разбере дали печели Награда или не.

7.4. В случай че върху скреч картата е посочено, че Участникът печели Награда,Участникът има право да получи съответната Награда в търговския обект, в който е получил скреч картата, веднага след покупката или 48 часа  след това в рамките на работното време на съответния обект. Преди получаването на Наградата, Участникът следва да представи съответната скреч карта и касовата бележка за закупения продукт на служител на Обекта, участващ в Играта, като служителят ще вземе печелившата скреч карта с цел отчитане на раздадените Награди и ще върне касовата бележка на Участника.

7.5. В случай на неполучаване на Наградата или в случай на въпроси или спор относно изпълнението на условията за получаване на Наградата, Участникът има право да уведоми Организатора, който ще извърши преценка дали приложимите условия са спазени, дали Участникът има право да получи Наградата и ще положи разумни усилия за разрешаване на спора и уведомяването на Участника.

7.6. Участниците в Играта нямат право да извършват действия, с които се нарушават или заобикалят настоящите Официални правила или приложимите правни норми, или чрез които се цели да бъде увеличена вероятността за спечелване на Награда в противоречие с настоящите Официални правила, с приложимите правни норми или с добрите нрави. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на Играта или до нарушение на настоящите Официални правила или на приложимите правни норми, Организаторът си запазва правото да претендира обезщетение за вреди от лицето, нарушило горните условия.

7.7. Наградите, които не са предоставени на спечелили участници, независимо от причината за горното, ще бъдат върнати на Организатора и остават в негова полза.

 1. Невъзможност за замяна

Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил Участник.

 1. Прекратяване на Играта

9.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В случай на прекратяване на Играта преди изтичане на срока й съгласно Раздел 4 по-горе, Организаторът следва да публикува съобщение за горното на  https://www.multivitamol.bg/ .

9.2. В случай на предсрочно прекратяване на Играта, Организаторът се задължава единствено да положи разумни усилия за предаване на съответните Награди на участниците, които вече са спечелили същите и за които са изпълнени условията за получаването им, и не дължи каквито и да е други компенсации или обезщетения на участниците или на трети лица, на основание или във връзка с провеждането или прекратяването на Играта.

 1. Защита на личните данни

Организаторът, Обектите, участващи в Играта, и/или други трети лица, оказващи услуги във връзка с Играта, нямат право и няма да изискват, събират и/или обработват лични данни на Участниците в Играта.

 1. Отговорност

11.1. Организаторът не носи отговорност за  каквито и да е вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Играта, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Играта. Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на Награди или нарушат по друг начин настоящите Официални правила на Играта или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.

11.2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Той не отговаря за качеството на наградите.

 1. Спорове

За всеки спор относно Играта, участието в нея и получаването на Награди, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Организаторът ще положи усилия за уреждане на отношенията и споровете с участниците или с трети лица във връзка с Играта чрез споразумение. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде отнасян за решаване пред компетентния съд в гр. София.

Меню